Ana SayfaGüncelİkinci yargı paketi komisyonda kabul edildi

İkinci yargı paketi komisyonda kabul edildi

HABER MERKEZİ – AKP tarafından Meclis’e sunulan ikinci yargı paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, yargılama süreleri, arabuluculuk ve alacak davalarını düzenlemeyi öngörüyor.

AKP’nin Meclis’e sunduğu “İkinci Yargı Paketi” adıyla bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören 63 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif, yargılama süreleri, arabuluculuk ve alacak davaları gibi konular başta olmak üzere birçok düzenlemeyi içeriyor.

Kabul edilen maddelerin içerdiği düzenlemelerden öne çıkanlar şöyle:

 • Duruşmanın düzenini bozdukları gerekçesiyle vekaleti olmayan avukatların, mahkeme tarafından salondan çıkartılması söz konusu olabilecek.
 • Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” hali de eklenecek. Bu durumda, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.
 • Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilecek. Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamayacak.
 • Hakimin reddine ilişkin merci kararlarına karşı dava konusunun miktar ve değerine göre derhal istinaf kanun yoluna başvurulabilecek.
 • Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu, alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi halinde hakim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek 2 haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebilecek. Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanacak.
 • Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilecek. Bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilecek.
 • Davanın açılmasından sonra davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devretmesi halinde davacı isterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralan kişiye karşı davaya devam edecek.
 • Dava, davacı lehine sonuçlanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olacak.

Ön inceleme duruşması

 • Ek cevap verme süresinin hangi andan itibaren başlayacağı da açıklığa kavuşturuluyor. Buna göre ek süre, 2 haftalık cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlayacak.
 • Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve incelemeyi tamamladıktan sonra ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirecek.
 • Çıkarılacak davetiyede; duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları ihtar edilecek.
 • Hakim ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinleyecek, daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit edecek.
 • Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik edecek; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edecek.
 • Yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın, bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilecek.
 • Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecek veya değiştirebilecek. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ise bunlar yapılamayacak.

Diğer değişiklikler

Ayrıca düzenlemeyle, celse harcı yargılama gideri olmaktan çıkarılıyor. Bunun yerine ise başvurma harcı getiriliyor. Başvurma harcı da yargılama giderleri arasında yer alacak.

Teklifle getirilen bir diğer değişiklik ise Kadastro Kanunu ile ilgili. Buna göre, kadastro mahkemesinin veya 30 günlük askı ilan süresinden sonra, kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman kadastrosuna ilişkin davalarda, bu kararların miktar ve değerine bakılmaksızın istinaf veya temyiz yolunu getiriyor.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yapılacak değişiklikle de bu davalarda görevli olan fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek.
Önceki Haber
Ceren Damar’ın babası, sanık avukatı Bıçak’ı şikayet etti: Meslekten men edilsin
Sonraki Haber
Kırşehir Cezaevi’nde tutuklular “askeri nizamda sayıma” karşı açlık grevinde